Spôsob dopravy

    

 

Kontakt

 

JEES Slovensko s.r.o.

Prečín 198

018 15  Prečín

 

tel/fax: 042-42 60 328

mobil: 0903 426 419

e-mail: info@powerair.sk

              jees@jees.sk

  

          

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


 

OBCHODNÉ PODMIENKY pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.velkoobchod.powerair.sk

1) Prevádzkovateľom e-shopu je firma JEES Slovensko s.r.o., Prečín 198, 018 15  Prečín                                                                                                                 IČO: 36 547 603  IČ DPH: SK 2020157590

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.velkoobchod.powerair.sk môžu uskutočniť len registrované fyzické i právnické osoby (ďalej len kupujúci). Nakoľko neumožňujeme prístup koncovým zákazníkom je potrebné overenie Vášho IČO. Po následnom overení, o čom Vás budeme informovať, Vám umožníme vstup do e-shopu, kde sa Vám po prihlásení Vašimi prihlasovacími údajmi zobrazia veľkoobchodné ceny a môžete nakupovať.

2) Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačítko "kúpiť". Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatie oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

3) Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH.

MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY JE 15 € bez DPH  a bez poštovného !

4) Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní kuriérom UPS. V prípade, že tovar doručuje kuriér UPS, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefónny kontakt).

5) Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci s tovarom, prípadne mu bude zaslaný mailom dodatočne a to najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru.

6) K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky). Odosielacie náklady závisia od celkovej hodnoty objednaného tovaru. Ceny sú uvedené bez DPH:

a) tovar v hodnote od 15€ do 25€ (UPS ) = 3,33€

b) tovar v hodnote od 25,01€ do 50€ (UPS) = 2,92€

c) tovar v hodnote od 50,01€ do 100€ (UPS)  = 2,50€

d) tovar v hodnote od 100,01€  = 0,00€

7) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď  prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr.listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu JEES Slovensko s.r.o., Prečín 198, 018 15 Prečín, jees@jees.sk info@powerair.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha v e-maili alebo viď nižšie)                           Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu na Vami zadané číslo účtu a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8) Reklamačné podmienky

Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. V takom prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním a ošetrovaním                                      - mechanickým alebo úmyselným poškodením                                                                                                                - prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku

Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť predávajúceho bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne používať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie (listom, telefonicky alebo mailom). Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu. K zásielke treba priložiť kópiu daňového dokladu (kópiu faktúry), ktorú obdržal s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné začať reklamačné konanie. Po prijatí tovaru predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na rýchlom vyriešení reklamácie. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu. Snahou predávajúceho je, aby táto lehota bola čo najkratšia.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. Ak vadu tovaru nebude možné odstrániť, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na ďalšom postupe (zníženie ceny, výmena tovaru za iný,  vrátenie peňazí).

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

9) Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu telefonického upresnenia objednávky.

10) Platnosť vytorenej objednávky zákazníkom je 5 pracovných dni. V prípade, že platba za objednaný tovar nie je uskutočnená do 5 pracovných dní, objednávka je automaticky stornovaná. V prípade vzájomnej dohody je možné predĺžiť rezerváciu na vopred určený termín.

11) Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

12) V prípade nedodania tovaru z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

13) Tovar je možné uhradiť uvedenými spôsobmi :

a) prevodom na účet - bez príplatku

b) dobierkou - príplatok 1,00€

14) Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2014. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE !

Akékoľvek otázky a pripomienky Vám radi zodpovieme na t.č. 0903 426 419, 0911 426 419

e-mail: info@powerair.sk

jees@jees.sk

 

ZmIxZmYyN